RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest M Hostel Mariola Wasilewska ul.Toszecka 192 44-109 Gliwice, tel: 576999620, email: mhostelgliwice@gmail.com, strona internetowa: www.hostelgliwice.eu

 1. Administrator danych przetwarza Państwa dane w następujących celach:
  -realizacji umowy o świadczeniu usług hotelowych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: RODO.
  -przesyłanie na podany adres email newslettera zawierającego aktualną ofertę Administratora Danych – zgodnie z art.6 ust 1 lit. a) RODO i art.10 ust.2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania umowy o świadczeniu usług hotelowych i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z niż związanych.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Państwa dane osobowe mogą być udostępnione lub powierzone innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być podmioty świadczące wybrane usługi na rzecz Administratora Danych (usługi księgowe, prawne, marketingowe, informatyczne – w takim zakresie, w jakim jest to niezgędne do świadczenia tych usług)
 4. Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia, realizowane przez kontakt z Administratorem Danych za pomocą dowolnego środka komunikacji:
  – dostęp do treści danych
  – sprostowania danych
  – usunięcia danych
  – ograniczenia przetwarzania danych
 5. W przypadku, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się za podstawie art.6 ust.1 lit. a) RODO, tj. Zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Danych Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 7. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji umowy o świadczenie usług hotelowych.